بستن
FA EN AR RU FR CHI

انتخاب طرح عضو هیات علمی دانشکده به عنوان طرح برگزیده دانشگاهی توسط معاونت پژوهشی وزارت علوم

انتخاب طرح عضو هیات علمی دانشکده به عنوان طرح برگزیده دانشگاهی توسط معاونت پژوهشی وزارت علوم


انتخاب طرح عضو هیات علمی دانشکده به عنوان طرح برگزیده دانشگاهی توسط معاونت پژوهشی وزارت علوم

دکتر مسعود برومند معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، دکتر فرید نجفی عضو هیات علمی دانشکده را به عنوان " مجری طرح برگزیده دانشگاهی 1398" معرفی کرد. 

کسب این موفقیت بزرگ را صمیمانه از جانب دانشکده مهندسی مکانیک به ایشان تبریگ می‌گوییم.