بستن
FA EN AR RU FR

تماس با ما

تماس با ما


تماس با ما

نام ونام خانوادگی

پســـت ســــــازمانــــی

شماره داخلی

شماره مستقیم

آقای دکتر نریمان زاده

رئیس دانشکــــــــده

6049

33691085

آقای دکتر جمالی

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده

6048

33691085

آقای دکتر کلتــــــه

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده

6053

33690491

مدیــــران گروههای آموزشی

آقای دکتر کوهی کمالی

مدیر گروه حرارت و سیالات

6052

33690491

آقای دکتر فلاحتـــــگر

مدیر گروه طراحی جامدات

6054

33690491

آقای دکتر چائی بخش

دینامیک، کنترل و ارتعاشات

6051

33690491

اساتیـــــــد دانشکــــــــده

آقای دکتر انصاری

گروه طراحی جامدات

6062

33690484

آقای دکتر اسدی

گروه طراحی جامدات

6057

33690484

آقای دکتر جمالی

گروه دینامیک، کنترل و ارتعاشات

6048

33690484

آقای دکتر چایبخش

گروه دینامیک، کنترل و ارتعاشات

6051

33690484

آقای دکتر حقیقی

گروه حرارت و سیالات

6058

33690484

آقای دکتر خالقی

گروه دینامیک، کنترل و ارتعاشات

6061

33690484

آقای دکتر دادگر راد

گروه طراحی جامدات

6058

33690484

آقای دکتر عبدالله زاده

گروه حرارت  و سیالات

6061

33690484

آقای دکتر زارع پور

گروه دینامیک، کنترل و ارتعاشات

6046

33690484

آقای دکتر صحرایی

گروه طراحی جامدات

6061

33690484

آقای دکتر فلاحتــــــگر

گروه طراحی جامدات

6054

33690484

آقای دکتر کوهی کمالی

گروه حرارت و سیالات

6052

33690484

آقای دکتر کلتـــه

گروه حرارت و سیالات

6053

33690484

آقای دکتر کاظمی

گروه طراحی و جامدات

6056

33690484

آقای دکتر میری پور

گروه دینامیک، کنترل و ارتعاشات

6047

33690484

آقای دکتر محمودی مهر

گروه حرارت و سیالات

6046

33690484

آقای دکتر امانی فرد

گروه حرارت و سیالات

3092

33690484

آقای دکتر نریمان زاده

گروه دینامیک، کنترل و ارتعاشات

6049

33691085

آقای دکتر نجفی

گروه دینامیک، کنترل و ارتعاشات

3095

33690484

آقای دکتر باقری

گروه دینامیک، کنترل و ارتعاشات

3108

33690484

آقای دکتر جواهرده

گروه حرارت و سیالات

3109

33690484

خانم مهندس محمدی

گروه طراحی جامدات

3128

33690484

آقای مهندس ظرافت انگیز

گروه طراحی جامدات

----

33690484

آقای دکتر نقاش زادگان

گروه حرارت و سیالات

3129

33690484

آقای دکتر فلزی

گروه دینامیک، کنترل و ارتعاشات

3130

33690484

آقای دکتر جمیل نیا

گروه دینامیک، کنترل و ارتعاشات

3074

33690484

آقای دکتر باستی

گروه طراحی جامدات

3050

33690484

آقای دکتر علی طاولی

گروه طراحی  جامدات

3072

33690484

آقای دکتر هاشم بابایی

گروه طراحی جامدات

3093

33690484

مدیران دانشـــــــــکده

آقای مهندس شهرپور

رئیس اداره خدمات امور عمومی

6045

33690484

آقای عبدی

رئیس اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

6075

33690484

کارکنان آموزش  و پژوهشی دانشکده

خانم جوادین

کارشناس تحصیلات تکمیلی

6064

33690484

خانم ابراهیمی

کارشناس آموزش

6055

33690484

خانم رمضانپور

کارشناس آموزش

6059

33690484

خانم عشوریان

کارشناس پژوهشی دانشکده

6076

33690484

کارشناسان آزمایشگاه و کارگاههای دانشکده

آقای مهندس احمدی

کارشناس آزمایشگاه ترمودینامیک

3129

33690484

آقای مهندس باخدا

کارشناس آزمایشگاه مقاومت مصالح

3030

33690484

آقای مهندس ایزدپناه

کارشناس کارگاه ماشین ابزار

3132

33690484

آقای مهندس رویدل

کارشناس کارگاه جوشکاری

3132-3056

33690484

آقای طالبی

کارگاه ریختـــــه گری

3132

33690484

آقای فتوحی

کارگاه اتومکانیــــک

3126

33690484

آقای جهانگیری

آزمایشگاه مکانیک سیالات

3128

33690484

کارکنــــــان اداری دانشکده

آقای شجاعــــــی

مسئول دفتر رئیس دانشکده

6049

33690484

خانم احتشامی

حسابـــــــدار دانشکده

3038

33690558

آقای مهندس احمدی

نظام وظیفــــــــه دانشکده

3129

33690484

آقای یوسفـــــی

حفاظت  واطلاعات دانشکده

6060

33690484