بستن
FA EN AR RU FR CHI

تماس با ما

تماس با ما


تماس با ما

نام ونام خانوادگی

پســـت ســــــازمانــــی

شماره داخلی

شماره مستقیم

آقای دکتر نریمان زاده

رئیس دانشکــــــــده

6049

33691065

آقای دکتر جمالی

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده

6048

33691065

آقای دکتر کلتــــــه

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده

6053

33690491

مدیــــران گروههای آموزشی

آقای دکتر حقیقی

مدیر گروه حرارت و سیالات

6052

33690491

آقای دکتر انصاری

مدیر گروه طراحی جامدات

6054

33690491

آقای دکتر چائی بخش

دینامیک، کنترل و ارتعاشات

6051

33690491

اساتیـــــــد دانشکــــــــده

آقای دکتر فلاحتگر

گروه طراحی جامدات

6062

33690485-9

آقای دکتر اسدی

گروه طراحی جامدات

6057

33690485-9

آقای دکتر جمالی

گروه دینامیک، کنترل و ارتعاشات

6048

33690485-9

آقای دکتر چایبخش

گروه دینامیک، کنترل و ارتعاشات

6051

3369045-9

آقای دکتر کوهی کمالی

گروه حرارت و سیالات

6058

33690485-9

آقای دکتر خالقی

گروه دینامیک، کنترل و ارتعاشات

6061

33690485-9

آقای دکتر دادگر راد

گروه طراحی جامدات

6058

33690485-9

آقای دکتر عبدالله زاده

گروه حرارت  و سیالات

6061

33690485-9

آقای دکتر زارع پور

گروه دینامیک، کنترل و ارتعاشات

6046

33690485-9

آقای دکتر صحرایی

گروه طراحی جامدات

6061

33690485-9

آقای دکتر انصاری

گروه طراحی جامدات

6054

33690485-9

آقای دکتر حقیقی

گروه حرارت و سیالات

6052

33690485-9

آقای دکتر کلتـــه

گروه حرارت و سیالات

6053

33690485-9

آقای دکتر کاظمی

گروه طراحی و جامدات

6056

33690485-9

آقای دکتر میری پور

گروه دینامیک، کنترل و ارتعاشات

6047

33690485-9

آقای دکتر محمودی مهر

گروه حرارت و سیالات

6046

33690485-9

آقای دکتر امانی فرد

گروه حرارت و سیالات

3092

33690485-9

آقای دکتر نریمان زاده

گروه دینامیک، کنترل و ارتعاشات

6049

33691085-9

آقای دکتر نجفی

گروه دینامیک، کنترل و ارتعاشات

3095

33690485-9

آقای دکتر باقری

گروه دینامیک، کنترل و ارتعاشات

3108

33690485-9

آقای دکتر جواهرده

گروه حرارت و سیالات

3109

33690485-9

خانم مهندس محمدی

گروه طراحی جامدات

3128

33690485-9

آقای مهندس ظرافت انگیز

گروه طراحی جامدات

----

33690485-9

آقای دکتر نقاش زادگان

گروه حرارت و سیالات

3129

33690485-9

آقای دکتر فلزی

گروه دینامیک، کنترل و ارتعاشات

3130

33690485-9

آقای دکتر جمیل نیا

گروه دینامیک، کنترل و ارتعاشات

3074

33690485-9

آقای دکتر باستی

گروه طراحی جامدات

3050

33690485-9

آقای دکتر علی طاولی

گروه طراحی  جامدات

3072

33690485-9

آقای دکتر هاشم بابایی

گروه طراحی جامدات

3093

33690485-9

مدیران دانشـــــــــکده

آقای مهندس شهرپور

رئیس اداره خدمات امور عمومی

6045

33690485-9

آقای عبدی

رئیس اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

6075

33690485-9

کارکنان آموزش  و پژوهشی دانشکده

خانم جوادین

کارشناس تحصیلات تکمیلی

6064

33690485-9

خانم ابراهیمی

کارشناس آموزش

6055

33690485-9

خانم رمضانپور

کارشناس آموزش

6059

33690485-9

خانم عشوریان

کارشناس پژوهشی دانشکده

6076

33690485-9

کارشناسان آزمایشگاه و کارگاههای دانشکده

آقای مهندس احمدی

کارشناس آزمایشگاه ترمودینامیک

3129

33690485-9

آقای مهندس باخدا

کارشناس آزمایشگاه مقاومت مصالح

3030

33690485-9

آقای مهندس ایزدپناه

کارشناس کارگاه ماشین ابزار

3128

33690485-9

آقای مهندس رویدل

کارشناس کارگاه جوشکاری

3123-3056

33690485-9

آقای طالبی

کارگاه ریختـــــه گری

3132

33690485-9

آقای فتوحی

کارگاه اتومکانیــــک

3126

33690485-9

آقای جهانگیری

آزمایشگاه مکانیک سیالات

3128

33690485-9

آقای ماندگاری کارشناس کارگاه ماشین ابزار 3131 33690485-9

کارکنــــــان اداری دانشکده

آقای شجاعــــــی

مسئول دفتر رئیس دانشکده

6049

33690485-9

خانم احتشامی

حسابـــــــدار دانشکده

3038

33690558

آقای مهندس احمدی

نظام وظیفــــــــه دانشکده

3129

33690485-9

آقای یوسفـــــی

حفاظت  واطلاعات دانشکده

6060

33690485-9