بستن
FA EN AR RU FR

دفاعیه دانشجویان کارشناسی ارشد تابستان 98 مهندسی مکانیک

دفاعیه دانشجویان کارشناسی ارشد تابستان 98 مهندسی مکانیک


 

دفاعیه دانشجویان کارشناسی ارشد تابستان 98 مهندسی مکانیک

آقای آرش قمیصی       مقطع ارشد - تبدیل انرژی       زمان دفاع 1398/06/09 ساعت 10 

مکان: کلاس 24 دانشکده مهندسی مکانیک

++++++++++++++++++++++++++++

آقای محمدجواد شادفر     مقطع ارشد - تبدیل انرژی       زمان دفاع 1398/06/09  ساعت 13 

مکان: کلاس 24 دانشکده مهندسی مکانیک

+++++++++++++++++++++++++++++

خانم فاطمه مهرکیان جورشری      مقطع ارشد - تبدیل انرژی     زمان دفاع 1398/06/09 ساعت11:30 

مکان: کلاس 23 دانشکده مهندسی مکانیک