بستن
FA EN AR RU FR CHI

دفاعیه دانشجویان کارشناسی ارشد تابستان 98 مهندسی مکانیک

دفاعیه دانشجویان کارشناسی ارشد تابستان 98 مهندسی مکانیک


 

دفاعیه دانشجویان کارشناسی ارشد تابستان 98 مهندسی مکانیک

آقای آرش قمیصی       مقطع ارشد - تبدیل انرژی       زمان دفاع 1398/06/09 ساعت 10 

مکان: کلاس 24 دانشکده مهندسی مکانیک

++++++++++++++++++++++++++++

آقای محمدجواد شادفر     مقطع ارشد - تبدیل انرژی       زمان دفاع 1398/06/09  ساعت 13 

مکان: کلاس 24 دانشکده مهندسی مکانیک

+++++++++++++++++++++++++++++

خانم فاطمه مهرکیان جورشری      مقطع ارشد - تبدیل انرژی     زمان دفاع 1398/06/09 ساعت11:30 

مکان: کلاس 23 دانشکده مهندسی مکانیک