بستن
FA EN AR RU FR CHI

دفاعیه دانشجویان کارشناسی ارشد تابستان98 مهندسی مکانیک

دفاعیه دانشجویان کارشناسی ارشد تابستان98 مهندسی مکانیک


 

دفاعیه دانشجویان کارشناسی ارشد تابستان98 مهندسی مکانیک

آقای امیر پاکدامن      مقطع ارشد - تبدیل انرژی       زمان دفاع 1398/06/11  ساعت8:30

مکان: کلاس 24 دانشکده مهندسی مکانیک

+++++++++++++++++++++++

آقای علیرضا مغرور      مقطع ارشد - طراحی کاربردی       زمان دفاع 1398/06/12  ساعت10

 

مکان: کلاس 23 دانشکده مهندسی مکانیک

+++++++++++++++++++++++++

آقای محمد رسول پور      مقطع ارشد - طراحی کاربردی      زمان دفاع 1398/06/12  ساعت11

 

مکان: کلاس 23 دانشکده مهندسی مکانیک