بستن
FA EN AR RU FR CHI

دفاعیه دانشجوی مقطع دکتری- مهندسی مکانیک

دفاعیه دانشجوی مقطع دکتری- مهندسی مکانیک


 

دفاعیه دانشجوی مقطع دکتری- مهندسی مکانیک

تاریخ و محل برگزاری دفاعیه دانشجوی تحصیلات تکمیلی 

ردیف نام و نام خانوادگی مقطع و گرایش زمان دفاع محل برگزاری
1 سیما باجلان دکتری-تبدیل انرژی 98/06/02 ساعت 10:30 سالن شهید انصاری دانشکده فنی