بستن
FA EN AR RU FR CHI

دفاعیه دانشجوی مقطع دکتری مهندسی مکانیک - تابستان 98

دفاعیه دانشجوی مقطع دکتری مهندسی مکانیک - تابستان 98


دفاعیه دانشجوی مقطع دکتری مهندسی مکانیک - تابستان 98

   
1 سیدامیررضا حسینی دکتری-تبدیل انرژی 98/06/11 ساعت 10:30 سالن شهید نوارنی دانشکده فنی
2  سعید نظامیوند چگینی دکتری-طراحی کاربردی 98/06/12 ساعت 10 کلاس21دانشکده مکانیک
3 امیر نوروززاده دکتری-طراحی کاربردی 98/06/16 ساعت 14 سالن شهید نوارنی دانشکده فنی
4  محمد علی یزدان پناه جهرمی دکتری-تبدیل انرژی 98/06/16 سالن شهید نوارنی دانشکده فنی