بستن
FA EN AR RU FR CHI

موفقیت دکتر رضا انصاری خلخالی، هیات علمی گروه طراحی جامدات در کسب عنوان دانشمند یک درصد برتر دنیا

موفقیت دکتر رضا انصاری خلخالی، هیات علمی گروه طراحی جامدات در کسب عنوان دانشمند یک درصد برتر دنیا


 

موفقیت دکتر رضا انصاری خلخالی، هیات علمی گروه طراحی جامدات در کسب عنوان دانشمند یک درصد برتر دنیا