بستن
FA EN AR RU FR CHI

نحوه ارزشیابی دروس به شیوه مجازی در دانشکده مهندسی مکانیک برای نیمسال982

نحوه ارزشیابی دروس به شیوه مجازی در دانشکده مهندسی مکانیک برای نیمسال982


 

نحوه ارزشیابی دروس به شیوه مجازی در دانشکده مهندسی مکانیک برای نیمسال982