بستن
FA EN AR RU FR CHI

نماینده فرهنگی دانشکده

نماینده فرهنگی دانشکده


 نام ونام خانوادگی : امین حقیقی پشتیری

 رتبه علمی : استادیار

 گروه : حرارت و سیالات

 پست الکترونیک :haghighi_p@guilan.ac.ir