بستن
FA EN AR RU FR CHI

هشتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی با موضوع" آموزش و توسعه نیروی انسانی در عصر کرونا"

هشتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی با موضوع" آموزش و توسعه نیروی انسانی در عصر کرونا"


 

هشتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی با موضوع" آموزش و توسعه نیروی انسانی در عصر کرونا"