لیست رشته گرایش های دایر

عنوان رشته گرایش

مقطع

عنوان برنامه درسی در حال اجرا

تاریخ تصویب

ورودی های مشمول

 

مهندسی مکانیک

کارشناسی

مهندسی مکانیک

19/10/1388

1389

لینک دانلود

مهندسی مکانیک

کارشناسی ارشد

طراحی کاربردی

09/04/1392

1394

لینک دانلود

مهندسی مکانیک

کارشناسی ارشد

تبدیل انرژی

09/04/1392

1394

لینک دانلود

مهندسی مکانیک

کارشناسی ارشد

مکاترونیک

1398

1400

لینک دانلود

مهندسی مکانیک

دکترا

طراحی کاربردی- مکانیک جامدات

09/04/1392

1394

لینک دانلود

مهندسی مکانیک

دکترا

دینامیک، کنترل و ارتعاشات

09/04/1392

1394

لینک دانلود

مهندسی مکانیک

دکترا

تبدیل انرژی

09/04/1392

1394

لینک دانلود

​​​​​​​