بستن
FA EN

دانشکده مکانیک

تماس با ما(جهت تماس مستقیم : پیش شماره 4408 به همراه داخلی مورد نظر)

نام ونام خانوادگی

پســـت ســــــازمانــــی

شماره داخلی

شماره مستقیم

آقای دکتر کاظمی

رئیس دانشکــــــــده

6049

33691065

آقای دکتر انصاری خلخالی

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده

6048

33691065

آقای دکتر کوهی گیلوان

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده

6054

33690491

مدیــــران گروههای آموزشی

آقای دکتر محمودی مهر

مدیرگروه حرارت و سیالات

6052

33690491

آقای دکتر بابایی

مدیر گروه طراحی جامدات

6053

33690491

آقای دکتر بهنام میری پور فرد

مدیر گروه دینامیک، کنترل و ارتعاشات

6051

33690491

اساتیـــــــد دانشکــــــــده

آقای دکتر فلاحتگر

گروه طراحی جامدات

6062

33690485-9

آقای دکتر اسدی

گروه طراحی جامدات

6057

33690485-9

آقای دکتر جمالی

گروه دینامیک، کنترل و ارتعاشات

6047

33690485-9

آقای دکتر چائی بخش

گروه دینامیک، کنترل و ارتعاشات

6056

3369045-9

آقای دکتر کوهی کمالی

گروه حرارت و سیالات

6058

33690485-9

آقای دکتر خالقی

گروه دینامیک، کنترل و ارتعاشات

6061

33690485-9

آقای دکتر دادگر راد

گروه طراحی جامدات

6058

33690485-9

آقای دکتر عبدالله زاده

گروه حرارت  و سیالات

6061

33690485-9

آقای دکتر انصاری

گروه طراحی جامدات

6048

33690485-9

آقای دکتر حقیقی

گروه حرارت و سیالات

6046

33690485-9

آقای دکتر کلتـــه

گروه حرارت و سیالات

6046

33690485-9

آقای دکتر کاظمی

گروه طراحی جامدات

6049

33690485-9

آقای دکتر میری پور

گروه دینامیک، کنترل و ارتعاشات

6051

33690485-9

آقای دکتر کوهی گیلوان

گروه دینامیک، کنترل و ارتعاشات

6054

33690485-9

آقای دکتر امانی فرد

گروه حرارت و سیالات

3092

33690485-9

آقای دکتر نریمان زاده

گروه دینامیک، کنترل و ارتعاشات

6047

33691085-9

آقای دکتر نجفی

گروه دینامیک، کنترل و ارتعاشات

3095

33690485-9

آقای دکتر باقری

گروه دینامیک، کنترل و ارتعاشات

3108

33690485-9

آقای دکتر جواهرده

گروه حرارت و سیالات

3109

33690485-9

خانم مهندس محمدی

گروه طراحی جامدات

3128

33690485-9

آقای مهندس ظرافت انگیز

گروه طراحی جامدات

3074

33690485-9

آقای دکتر نقاش زادگان

گروه حرارت و سیالات

3129

33690485-9

آقای دکتر فلزی

گروه دینامیک، کنترل و ارتعاشات

3130

33690485-9

آقای دکتر جمیل نیا

گروه دینامیک، کنترل و ارتعاشات

3130

33690485-9

آقای دکتر باستی

گروه طراحی جامدات

3050

33690485-9

آقای دکتر علی طاولی

گروه طراحی  جامدات

3072

33690485-9

آقای دکتر هاشم بابایی

گروه طراحی جامدات

3093 و6053

33690485-9

مدیران دانشـــــــــکده

آقای مهندس شهرپوری

رئیس اداره خدمات امور عمومی

6045

33690485-9

آقای عبدی

رئیس اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

6075

33690485-9

کارکنان آموزش  و پژوهشی دانشکده

خانم جوادین

کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی

6064

33690485-9

خانم ابراهیمی

کارشناس آموزش

6055

33690485-9

خانم رمضانپور

کارشناس آموزش

6059

33690485-9

خانم عشوریان

کارشناس پژوهشی دانشکده

6076

33690485-9

کارشناسان آزمایشگاه و کارگاههای دانشکده

آقای مهندس احمدی

کارشناس آزمایشگاه ترمودینامیک

3129

33690485-9

آقای مهندس باخدا

کارشناس آزمایشگاه مقاومت مصالح

3030

33690485-9

آقای مهندس رویدل

کارشناس کارگاه جوشکاری

3123-3056

33690485-9

آقای طالبی

کارگاه ریختـــــه گری

3132

33690485-9

آقای فتوحی

کارگاه اتومکانیــــک

3126

33690485-9

آقای جهانگیری

آزمایشگاه مکانیک سیالات

3128

33690485-9

آقای ماندگاری کارشناس کارگاه ماشین ابزار 3131 33690485-9

کارکنــــــان اداری دانشکده

آقای شجاعــــــی

مسئول دفتر رئیس دانشکده

6049

33690485-9

آقای محمد فرح بخش

حسابـــــــدار دانشکده

3038

33690558

آقای مهندس ماندگاری

نظام وظیفــــــــه دانشکده

3131-3132

33690485-9

آقای شوکت جلیلی

حفاظت  واطلاعات دانشکده

6060

33690485-9