تبدیل انرژی -> چارت 4 ترمی
طراحی کاربردی ​​​​​​​زمینه تخصصی مکانیک جامدات -> چارت 4 ترمی
زمینه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشات -> چارت 4 ترمی
مکاترونیک -> چارت 4 ترمی

 

تبدیل انرژی-> چارت 8 ترمی    
​​​​​​​
دینامیک، کنترل و ارتعاشات-> معرفی گروه    
چارت 8 ترمی    
     
مکانیک جامدات-> چارت 8 ترمی    

 

مشاهده برنامه های مصوب
Responsive Image